คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย)

วิสัยทัศน์ คณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคอีสานตอนบน พันธกิจ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ […]

คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)

วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้นำความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ” คำอธิบายวิสัยทัศน์คณะบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมสีเขียว ที่เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับโลกไปสู่การสร้างความรู้และจิตว […]