รถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Smart Transit : KST คือบริการรถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus โดยในแอปพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคันสดๆ บนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนั […]