คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พ.ศ. 2521-2530 ทศวรรษที่หนึ่ง ยุคของการสร้างตัว การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคือ การรวมบุคลากรสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ก […]