คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์: http://ag.kku.ac.th/ หรือ http://ag2.kku.ac.th/ หมายเลขโทรศัพท์: 043-202360 โทรสาร : 043-202361 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะเกษตรศาสตร์ แห่งแรก […]