คณะนิติศาสตร์

     ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) innovationforum2012.com โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการขอ […]

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ เว็บไซต์ : http://law.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-203588 โทรสาร : 043-203588        ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Compreh […]