คณะทันตแพทยศาสตร์

       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2522 เป็น 1 ใน 21 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน้าที่หลั […]

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ เว็บไซต์ : http://www.dentistry.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-202405 โทรสาร : 043-202862       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านทันตแพทยศาส […]