COLAKKUต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีในงานครบรอบ1ปีKKTS

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานครบรอบ 1ปีKKTS พร้อมร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรมเนื่องในโอกาสมาร่วมเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ innovationforum2012.com

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ “งานครบรอบ 1 ปี KKTS พร้อมร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสมาร่วมเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิสาหกิจของ 5 เทศบาล: นวัตกรรมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสังคม จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และให้การสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมมาโดยตลอด และด้วยในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซีสเต็ม จำกัด (KKTS ) ได้จัดงานแถลงผลการปฏิบัติงาน ครบรอบ 1 ปี บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซีสเต็ม จำกัด (KKTS ) ขึ้นที่ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นวิทยาลัยฯจึงได้ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดงาน โดยการสนับสนุนสถานที่ในการจัด เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ต่อแนวคิดของต้นแบบเมืองภูมิภาค เพื่อพัฒนาเมือง พัฒนาคนขอนแก่นให้รักท้องถิ่น เรียนรู้ระบบรถไฟฟ้าแอลอาร์ที และความเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต อนึ่ง บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซีสเต็ม จำกัด (KKTS ) ถือเป็นวิสาหกิจของ 5 เทศบาล ในพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินการ ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT (Light Rail Transit System LRT ) เพื่อแก้ปัญหาจราจร เชื่อมจากถนนมิตรภาพฝั่งทิศเหนือไปยังถนนมิตรภาพฝั่งทิศใต้ โดยจะมีเส้นทางผ่าน 5 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งทั้ง 5 เทศบาล ได้รวมตัวกันดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และมีการจดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

โดยงานครบรอบ 1 ปี KKTS พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“วิสาหกิจของ 5 เทศบาล: นวัตกรรมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” พร้อมมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี ม.ขอนแก่น รศ.ดร ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมงานดังกล่าว

ด้าน พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การมาตรวจราชการที่ขอนแก่นครั้งนี้ เนื่องจาก จ. ขอนแก่น ร่วมกับ ม.ขอนแก่น ภาคเอกชนในขอนแก่น พร้อมด้วยเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ และ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้แสดงผลงานครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อว่า “วิสาหกิจของ 5 เทศบาล นวัตกรรมในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” เพราะ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS)” ได้ดำเนินโครงการเพื่อที่จะเตรียมระบบขนส่งรองรับระบบของเมืองขอนแก่น ซึ่งการตั้งบริษัทซึ่ง รมว.มหาดไทยได้ลงนามไว้แล้ว พร้อมเตรียมการในการใช้เส้นทางที่จะทำรถไฟฟ้ารางเบา LRT ที่ขอนแก่น ได้มีการเตรียมการไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวง ใช้เกาะกลางถนนมิตรภาพเป็นพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการทำรถไฟฟ้ารางเบา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้พื้นที่สถานีวิจัยข้าว พัฒนา TOD อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปตามแผนที่หน่วยงานภาคราชการ พร้อมกับภาคเอกชนได้วางเอาไว้ ภายในต้นปี 2562 ก็จะสามารถเริ่มต้นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา LRT ได้ และขอนแก่นก็จะเป็นเมืองสมารท์ซิตี้ที่เริ่มต้นจากรถไฟฟ้ารางเบา LRT โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ประชาชนในขอนแก่นและประชาชนทั่วไป พร้อมนักท่องเที่ยวก็จะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว สร้างความเจริญให้กับเมืองขอนแก่นจนเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้แห่งแรกในภาคอีสาน สร้างความประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน ช่วยลดภาระเป็นหนี้สาธารณะได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ภายหลังจากการกล่าวปาฐกถาพิเศษ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รศ.ดร ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ยังได้ร่วมเสวนาเรื่อง “ขอนแก่นเฮ็ดรถไฟฟ้ารางเบา แล้วได้อิหยัง” โดย นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า จากการที่ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น จับมือกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใต้ชื่อ บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้กับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพฯ ถือว่าเป็นบริษัทแรกที่สามารถจดทะเบียนบริษัทฯได้ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2596 โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT ที่ขอนแก่นนั้น จะเป็นการพัฒนาเมืองมิใช่เพียงการก่อสร้างรถราง ขอนแก่นต้องการที่จะเป็นผู้ทำโครงการเอง ไม่ต้องการเพียงแค่การแก้ปัญหาการจราจรของเมืองขอนแก่นเท่านั้น แต่ต้องการทำให้เกิดการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะต้องการให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ผลิตระบบขนส่งมวลชน ผลิตบุคลากรคุณภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอนหลักสูตรระบบราง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานของชาวขอนแก่น และภาคอีสานที่เรียนจบสามารถมีงานทำ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขยายเส้นทางรถไฟใหม่ของรัฐบาล โดยไม่ต้องไปแข่งขันในกรุงเทพฯ

ในส่วนของ รศ.ดร ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น นั้น ได้กล่าวถึงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด ว่า “ต้นแบบในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วมแห่งแรกของประเทศไทย” บริษัทขอนแก่นทรานสิทซิสเต็ม (Khon Kaen Transit System:KKTS) ของ 5 เทศบาล (เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ) โดยการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และทุกภาคส่วน ได้ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท จำกัดกัน เพื่อเป็นผู้รับดำเนินการระบบขนส่งมวลชนขอนแก่น ซึ่งนี่คือ ตัวอย่างของการพัฒนาท้องถิ่นที่ระเบิดจากข้างใน ที่ทุกภาคส่วน ทั้งหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ภาคราชการ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันกำหนดทิศทางพัฒนาเมืองขอนแก่น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จของการปกครองท้องถิ่น และเป็นฐานสำคัญของธรรมาภิบาล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้ พร้อมย้ำว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา LRT โดยคนท้องถิ่น และรัฐบาล นี้ จังหวัดของเราจะได้รับการเพิ่มคุณภาพชีวิตคนท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันจากการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค สู่จังหวัด