คณะนิติศาสตร์

     ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) innovationforum2012.com โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการขอ […]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ : http://ph.kku.ac.th โทรศัพท์ : 043-347057 โทรสาร : 043-347058 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อปี 2521 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมใ […]

คณะทันตแพทยศาสตร์

       คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2522 เป็น 1 ใน 21 คณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหน้าที่หลั […]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Website : http://nu.kku.ac.th Phone: 0-4320-2407 Fax: 0-4334-8301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีใน […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ : 043-362-046 โทรสาร : 043-362-047 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิ […]

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์: http://ag.kku.ac.th/ หรือ http://ag2.kku.ac.th/ หมายเลขโทรศัพท์: 043-202360 โทรสาร : 043-202361 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะเกษตรศาสตร์ แห่งแรก […]