เภสัชฯ มข. เตรียมความพร้อมศึกษาออกก่อนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฝึกงานอย่างไรให้มีความสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 18 พฤษถาคม 2561 ณ ห้องประดับคชรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษามีความสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ และด้วยปัจจุบันจำนวนแหล่งฝึกรวมถึงจำนวนนักศึกษาฝึกงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการฝึกงานที่มีเกือบตลอดทั้งปีการศึกษา ดังนั้น การบริหารจัดการการฝึกงานจึงมีความสำคัญ ตั้งแต่ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ทั้งในเรื่องความรู้ ทักษะที่จำเป็น เจตคติต่อการฝึกงาน และศักยภาพในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การพัฒนาคู่มือการฝึกงาน ตลอดถึงการติดต่อประสานงานระหว่างการฝึกและหลังการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ซึ่งการเตรียมความพร้อมนักศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่ง ในการผลิตเภสัชกรออกสู่ตลาดงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น การบ่มเพาะให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านการปฏิบัติตัว ด้านจรรยาบรรณ จริยธรรม และพร้อมรับมือกับความคาดหวังต่อวิชาชีพเภสัชกรรมของชุมชนจึงเป็นภารกิจของคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้ดำเนินการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ จึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพ จำนวน 114 คน ณ ห้องประดับ คชรัตน์ อาคาร 2 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “ข้อคิดก่อนออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพและชี้แจงการปฏิบัติตัว” “กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงาน และ “Do and Don’t” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรแก้ว จันทภาษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ การบรรยายในหัวข้อ “คู่มือการฝึกปฏิบัติงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ และการบรรยายในหัวข้อ “การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน” โดย อาจารย์สุธาร จันทะวงศ์
หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ฝึกงานอย่างไรให้มีความสุข (Soft Skill) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ วงษ์อาษา อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล