เครือข่าย PR เภสัชฯ บุก 3 สถาบันฯ ยักษ์ใหญ่สานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน

เกี่ยวกับ มข.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์นำทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือเรียกคำย่อว่า PRN เดินทางเยือน 3 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561

เครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ บุกสามสถาบันฯยักษ์ใหญ่สานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์นำทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือเรียกคำย่อว่า PRN เดินทางเยือน 3 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะเภสัชศาสตร์) และ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ศูนย์กลางวิทยาเขตบางนา) ถือเป็นครั้งแรกในการนำทัพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดยการสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติงานของดครือข่าย กล่าวสรุปตามกำหนดการสาระสำคัญดังนี้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำทีม ณ “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ศูนย์กลางวิทยาเขตบางนา)” โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ (Information Center) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบปะแลกเปลี่ยนรู้ และให้เกียรติในการอธิบายเรื่องของระบบการบริหารจัดการการสื่อสารภายในองค์กร การทำงานร่วมกันด้านการประชาสัมพันธ์ภาพรวมในแง่มุมของสถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชน แนะนำการจัดทำระบบการจัดการเนื้อหา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศูนย์สารสนเทศฯ เป็นหน่วยหนึ่งที่นำพาความโดดเด่นในการสื่อสารองค์กรและการจัดการข้อมูลสารสนเทศในเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียของABAC จนได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย (อันดับ 16 ของโลก) ด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านโลกโซเชียลมีเดียเฟสบุ้ค1

ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี นางเบญจภรณ์ อนันต์วณิชย์ชา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด บรรยายและพาเยี่ยมชมภายในอย่างเป็นกันเอง

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้โอกาสในการเปิดบ้านม.ทับแก้ว “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร2” พร้อมด้วย ภก.ผศ.ดร. สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, รองคณบดีฝ่ายบริหาร ภญ.รศ.ดร. สุชาดา พิริยะประสาธน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ, เลขานุการคณะฯ คุณนายสัญชัย รัตนอารี ผู้ประสานงานเตรียมการต้อนรับทีมงาน และทีมสำนักงานของเภสัชฯ มศก. ให้การต้อนรับทีมงาน PRN ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ด้วยบรรยายการมาเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านเดียวกันนั้น ท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศก. ได้ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับและให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการภายในคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงงานด้านการเตรียมพร้อมด้านหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นนานาชาติ การบริหารจัดการระบบการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ที่มีมากขึ้น กระบวนการทำงานและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานภายในองค์กรเดียว และมีความยินดีในการร่วมมือสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันในอนาคต

จากนั้นวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 530 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำนักงานอธิการบดี โดยมี นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล3 ได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงาน PRN พร้อมทั้งได้พูดถึงภารกิจงานหลักของกองบริหารฯ และความสอดคล้องในการทำงานที่สอดรับไปพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่อันดับ 1 ของการจัดอันดับเว็บไซต์ (Ranking web of universities)4 และอันดับที่ 1 ของ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก(THE – World University Rankings) และ อันดับที่ 1 ของ QS University Ranking by Faculty ด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและแพทยศาสตร์ ซึ่งกองบริหารงานทั่วไปเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่สื่อสารรูปแบบต่างๆ เชิงความรู้วิชาการสู่สังคมไทยและสังคมนานาชาติเป็นที่ประจักษ์ ภายใต้การทำงานที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานย่อยภายในแบ่งเป็น 8 งาน ดังนี้ งานสารบรรณ, งานประชาสัมพันธ์, งานยานพาหนะและสถานที่, งานการประชุมและพิธีการ, งานเลขานุการผู้บริหาร, งานสภาคณาจารย์, งานธุรการ และงานจัดเก็บและรักษาเอกสาร และยังดูแลประสานงานข้อมูลกับคณะต่างๆกว่า 33 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังได้รับเกียรติจาก นางสาว กณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้างานประกอบด้วยงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ งานบริหารเอกสาร งานบริการกลางและยานพาหนะ และ เจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กรของกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการจัดการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดทำสื่อกลาง การจัดทำสื่อของมหิดลแชนแนล (Mahidol Channel) การสร้างแบรนดิ์ดิ่ง (branding) ฯลฯ อีกทั้งยังให้การแนะนำและยินดีที่ได้ร่วมสร้างเครือข่ายระหว่างสองสถาบันฯในอนาคตอันใกล้อีกด้วย