อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข. เป็นวิทยากรในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข. เป็นวิทยากรในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


8 พฤษภาคม 2561 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.น.สพ.เสรี แข็งแอ อาจารย์กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คระสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากปศุสัตว์อำเภอเชียงยืนซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาปศุสัตว์ฯ ของตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับฟัง โดยมี นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเชียงยืน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์