สาขาออกแบบนำนศ.ร่วมสัมมนายกระดับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน

เกี่ยวกับ มข.

สาขาออกแบบ นำนักศึกษาประจำหลักสูตรเข้าร่วมงานสัมมนา ความรู้เรื่องกล่องกระดาษแข็งสำหรับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ มุ่งต่อยอดองค์ความรู้ในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น innovationforum2012.com

งานสัมมนา”หัวข้อ“Folding Cartons” ความรู้เรื่องกล่องกระดาษแข็งสำหรับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ซึ่งงานครั้งนี้มี นศ.สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์มข. และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม ร่วมเข้าฟังการบรรยายดังกล่าว งานครั้งนี้มีวิทยากรระดับประเทศมาบรรยาย ได้แก่ ผศ.อรสา จิรภิญโญ ที่ปรึกษาของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และผู้ก่อตั้งสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย คุณสุวิมล ตติยพินิจ. ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์. บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด

อาจารย์สมหญิง พงศ์พิมล ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเข้าการสัมมนาดังกล่าวว่า “สำหรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ทำเกิดความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่อยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนานักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่เกิดการสร้างมาตรฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภท folding carton ซึ่งก็คือกล่องกระดาษแบบพับได้ที่ใช้กันเยอะมากในท้องตลาดปัจุบันนี้ โดยเริ่มจากการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งก็คือนักศึกษาในปัจจุบัน ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการออกแบบได้ถูกต้องมีมาตรฐาน เช่น ได้เรียนรู้การคำนวณมิติกล่อง การวางแนวแกนกระดาษที่ถูกต้องเหมาะสม ส่วนในหลักสูตรก็จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชา Basic Packaging Design โดยในการนี้เมื่อวาน (17 พ.ค. 2561) เราเลยได้รับโอกาสจากการที่วิทยากร คือ ผศ.อรสา จิรภิญโญ เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นก่อน และท่านได้ให้เกียรติไปบรรยายที่คณะ ในหัวข้อ เรียนรู้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากญี่ปุ่นค่ะ”