สถาปัตย์ มข.จัดงานปัจฉิมนิเทศเตรียมสถาปนิกและนักออกสู่โลกแห่งวิชาชีพ

เกี่ยวกับ มข.

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่อาเซียน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม ณ อาคารสิม คณะสถาปัตย์ และคุ้มสีฐาน มข. innovationforum2012.com

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงภาระการแข่งขันในโลกแห่งอาชีพ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตบัณฑิตใหม่ ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพตลอดจนโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ การที่บัณฑิตจะประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้น บัณฑิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การประกอบอาชีพในภาวะปัจจุบัน วิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำ และให้ข้อคิดในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพนักศึกษาเป็นบุคคลวัยทำงานหรือศึกษาต่อ คำแนะนำ การปฏิบัติตัวในสังคมทั้งในด้านทฤษฏีและปฏิบัติ รวมทั้งได้รับคำแนะนำสั่งสอนและข้อคิดในเรื่องต่างๆ ที่ควรรู้ก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพในสังคมเป็นพลเมืองที่ดี เมื่อเข้าสู่วัยทำงานทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเตรียมตัวเข้าทำงาน และมารยาทในสังคมตลอดจนข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ และในการเตรียมความพร้อมวิชาชีพสู่อาเซียน ซึ่งวิชาชีพสถาปนิก เป็นอีกสาขาวิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรีในประชารมเศรษฐกิจอาเซียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงได้โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต จำนวน 108 คน ในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจ ในวันที่18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 22.00 น. ณ อาคารสิม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีการเริ่มขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดย รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปรับตัวและเตรียมพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพแก่ตนเองและประเทศชาติ” โดย อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ (อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์อาวุโสผู้มีคุณูปการแก่คณะฯ 30 ปี) ในช่วงเย็นได้มีการงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ คุ้มสีฐาน ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ อาจารย์ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล (นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ) ได้กล่าวแสดงความยินดี นอกจากนั้น ในงานยังได้มีการแสดงดนตรี Folk Song และการแสดงดนตรีสากล โดย นักศึกษา สำหรับงานปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 185 คน อันประกอบด้วย สถาปนิกอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า นักศึกษาช่วยงาน และนักศึกษาผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา