ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต

เกี่ยวกับ มข.

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ 24thminute.com

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบถึงนโยบายเรื่องการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ที่สถานศึกษาได้ประสบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษถึงสถานการณ์การศึกษาในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษารับทราบนโยบายการปฏิบัติการสอน และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์”

โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจำนวน 584 คน ในสถานศึกษาเครือข่าย 120 แห่ง ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร