รถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั่วไป, เกี่ยวกับ มข.

KKU Smart Transit : KST คือบริการรถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus โดยในแอปพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของรถบัสทุกคันสดๆ บนแผนที่ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนของรถ พนักงานขับรถ และความเร็ว จุดจอดรถหรือป้ายรถเมล์ .. ที่สำคัญคือ ฟรี

รถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. บนเส้นทาง 5 สายคือ 1.สายสีแดง 2. สายสีเหลือง 3. สายสีส้ม 4. สายสีน้ำเงิน และ 5. สายสีเขียว ด้วยรถทั้งสิ้น 20 คัน ผ่านจุดจอดสำคัญทั้งสิ้น 65 จุดที่ได้ผ่านการศึกษาแล้วว่าจะอำนวยความสะดวก ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ ในเบื้องต้นจะใช้ศาลาผู้โดยสาร และจุดจอดเดิมที่มีอยู่ก่อน

รถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่นี่ยังมีป้ายรถเมล์อัจฉริยะด้วย มีจอแสดงตำแหน่งรถ และจะพัฒนาเป็นต้นแบบสำหรับรถซิตี้บัสด้วย
รถขนส่งสาธารณะในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น