ม.ขอนแก่น ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อนบ้าน CLMV

เกี่ยวกับ มข.

ม.ขอนแก่น สร้างเครือข่ายวิชาการ ธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนฯ เพื่อนบ้าน CLMV ตอบโจทย์ “พัฒนาชาติเติบโต แข็งแกร่ง ไปด้วยกัน”

จากแนวคิดเติบโตไปด้วยกัน สร้างสรรค์งานเป็นทีม เพื่อพัฒนาชาติเข้มแข็งไปด้วยกัน ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเตรียมงานเตรียมความพร้อมใน “โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิชาการ และธุรกิจ จากไทย สู่ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ณ สปป.ลาว และ ประเทศเมียนม่า ครั้งที่ 1 “ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24thminute.com

พิธีการเริ่มโดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า “ ประเทศไทย มีศักยภาพ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีองค์ความรู้ที่โดดเด่น ในหลากหลายสหสาขาวิชาชีพ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถถ่ายทอดแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ดังนั้น เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ และด้านธุรกิจ อีกทั้งเพื่อสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระดับนานาชาติ จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น” จากนั้น ท่านทูตสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี ในฐานะประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเตรียมตัวสำหรับการทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเตือนใจแก่คณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประเทศเพื่อนบ้านฯ

ผศ. ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกผลงานดีเด่นทั้งสิ้น 5 หัวข้อ เพื่อไปสร้างเครือข่ายวิชาการ และธุรกิจ อีกทั้งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง แก่เพื่อนบ้าน สปป.ลาว และ ประเทศเมียนม่า

สำหรับการแบ่งงาน ได้จัดผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 6 ทีม รวม 38 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา 6 คน นักศึกษา 32 คน ออกเดินทางจากประเทศไทย ไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ประเทศเมียนม่า ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2561 จำนวน 3 ทีม และ 3 เทคโนโลยี ได้แก่ Digital Library ผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปถ่ายทอดที่ Daw Khin Kyi Foundation , Sport therapy คณะเทคนิคการแพทย์ ไปถ่ายทอดที่ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และ Hackathon คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ วิโรจน์ ทวีปวรเดช พร้อมทีมนักศึกษา จำนวน 5 คน ไปถ่ายทอดที่บริษัทด้านไอที นอกจากนี้ จัดให้มีงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ สปป.ลาว จำนวน 3 ทีม ในระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2561 โดยนำ 2 เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกเผยแพร่ เรื่อง การออกแบบ DESIGN โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปถ่ายทอดที่บ้านจาน หลวงพระบาง และเรื่อง Mobile Applications Development คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย อ.ดร.วาธิส ลีลาภัทรและกลุ่มนักศึกษา ไปถ่ายทอดที่ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว