มข. เตรียมพื้นที่ชุมชนต้นแบบเป็นห้องปฏิบัติการให้กับ นศ.หลักสูตร MRDM

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

บัณฑิตวิทยาลัย มข. ใช้พื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ภารกิจของ สำนักบริการวิชาการ เป็นห้องปฏิบัติการชุมชน (Social Lab) ให้กับ นักศึกษา หลักสูตร การจัดการพัฒนาชนบท นานาชาติ

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือการบริการวิชาการ กับ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาแนวปฏิบัติความร่วมมือการบริการวิชาการ เพื่อใช้พื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นห้องปฏิบัติการชุมชน (Social Lab) ให้กับนักศึกษาหลักสูตร การจัดการพัฒนาชนบท (MRDM) นานาชาติ

สำนักบริการวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย มีความเห็นร่วมกันว่า “หลักสูตร การจัดการพัฒนาชนบท นานาชาติ (MRDM) โดยปกติจะมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อดูรูปแบบการพัฒนาแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาของหน่วยงานอื่น เมื่อได้หารือร่วมกัน จึงเห็นว่า พื้นที่ของสำนักบริการวิชาการมีรูปแบบการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลายพื้นที่ หลักสูตรการการจัดการพัฒนาชนบท นานาชาติ (MRDM) จึงตกลงมาใช้พื้นที่ของสำนักบริการวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการชุมชนของหลักสูตร ซึ่งจะเห็นกิจกรรมที่ทำโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำโดยสำนักบริการวิชาการ ทำให้นึกศึกษาเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำหรือโจทย์ในการศึกษาวิจัย ตลอดจนการขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 นี้ โดยใช้พื้นที่ของ ศิลาโมเดล ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น เป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู้พื้นที่ และขยายไปพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

ศ.ดร.สุรศักดิ์ เปิดเผยถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่า “ประโยชน์กับหลักสูตร คือ ได้เห็นโมเดลภาพที่เป็นการบูรณาการทั้งหมด (Integrated) เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกทางหนึ่งด้วย และจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักบริการวิชาการ คือ นักศึกษาที่มาเรียนอาจจะมีข้อเสนอแนะย้อนกลับ (Feed Back) เขาอาจจะมีโมเดลของประเทศเขา ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกัน ก็จะได้ประโยชน์ทั้งสำนักบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และตัวนักศึกษาเอง”

ส่วนประโยชน์ต่อชุมชน ศ.ดร.สุรศักดิ์ เปิดเผยต่อว่า “ชุมชนเป็นต้นแบบการพัฒนาอยู่แล้ว เมื่อมีต่างชาติมาดู มาศึกษา จะเกิดความภาคภูมิใจ ที่ประสบความสำเร็จและมีคนมาเรียนรู้ ชุมชนจะได้แลกเปลี่ยนปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะนักศึกษามาจากหลากหลาย ทำให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความภูมิใจที่ได้เป็นโมเดลการพัฒนาให้ชุมชนอื่นด้วย”

หลักสูตร การจัดการพัฒนาชนบท นานาชาติ (MRDM) เป็นหลักสูตรสหสาขา ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เวลาเรียน 15 เดือน เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ข. นักศึกษาจะเป็นผู้ได้รับทุนมาเป็นส่วนใหญ่ เช่นทุน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) ทุน SEACA (Southeast Asian Community Alliance) ทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ หรือ ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย ทุนของมหาวิทยาลัยเอง หรือทุนส่วนตัว ก็จะมีบ้างปีละ 2-3 คน