บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61 สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ

ทั่วไป

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61
ศึกษาศาสตร์จัดต่อเนื่องบุญผะเหวด ศึกษาศาสตร์ “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ บุญผะเหวด ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า “ชาวอีสานเอง ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เรียกกันว่า ฮีตสิบสอง ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จารีตประเพณีประจำสิบสองเดือน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ทำให้ทุกคนมาร่วมชุมนุมและทำบุญในทุก ๆ เดือนใน 1 ปี และถือเป็นจรรยาของสังคม ผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะถือได้ว่า ผิดฮีต หรือ ผิดจารีต นั่นเอง บุญผะเหวด หรือบุญมหาชาติ ที่จัดขึ้นในเดือนสี่นี้ ก็เป็นหนึ่งในจารีตของฮีตสิบสองการได้จัดงานบุญนี้ขึ้น จึงถือเป็นการได้สืบฮีต สานฮอย ชักลูกชวนหลาน สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้คงอยู่สืบไป”

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “บุญผะเหวด ถือเป็นมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ เป็นความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สุขอันไพศาล ของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ ดังนั้น บรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงถือเป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจร่วมกระทำบำเพ็ญ และได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดกิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่เข้าร่วมได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทยอีสานพร้อมทั้งสร้างเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดี”

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61
กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2561 มีการห่อข้าวต้ม การทำขันหมากเบ็ง การประดับตกแต่งและตั้ง

บุญผะเหวดศึกษาศาสตร์ 61
ปะรำพิธี การยกธงชัยปะรำพิธี

วันที่ 24 มีนาคม 2561 มีการอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง และขบวนแห่บุญผะเหวด

ทั้ง 13 กัณฑ์ การขับร้องสรภัญญะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน และการแสดงมหรสพหมอลำ ลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น โดยคณะศึกษาบันเทิงศิลป์

วันที่ 25 มีนาคม 2561 มีพิธีแห่ข้าวพันก้อน การเทศน์สังกาส พิธีทำบุญตักบาตรและการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์

ประเพณีบุญเดือนสี่ หรือที่เรียกกันว่า “บุญผะเหวด” หรือ “บุญมหาชาติ” นั้น เป็นบุญประเพณีตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ โดยจะมีการเทศน์มหาชาติ เป็นเรื่องราวของพระเวสสันดร โดยมีความเชื่อว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ จบใน 1 วัน อานิสงส์จะดลบันดาลให้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอาริยเมตไตรยซึ่งเป็นดินแดนแห่งความสุขตามพุทธคติข้อมูล : www.kku.ac.th