บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับ มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา แหล่งรวบรวมความรู้และวิทยาการต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา แหล่งรวบรวมความรู้และวิทยาการต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เริ่มจากการที่มีดำริที่จะตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคขึ้นในปี พ.ศ. 2489 และได้ดำเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา โดยเน้นผลิตบัณฑิตในเฉพาะสาขาวิชาชีพที่เป็นความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขยายการศึกษาขั้นสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ได้ก่อตั้งคณะบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 เพื่อขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับปริญญาที่สูงถึงปริญญาโทและปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 มาจนถึงปัจจุบันนี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะ/หน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารในบ ัณฑิตวิทยาลัยและมีสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน ด้านธุรการและให้บริการทางการศึกษาและวิชาการ ด้านการเรียนการสอนดำเนินงานโดยภาควิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดระบบการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2541 โดยสรุปคือ วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานแล ะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้น บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานและสนับสนุนการดำเนิน การจัดการศึกษา ส่วนคณะและภาควิชามีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที ่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะอีกด้วย

ปณิธาน
บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะประสานงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นสากล ภายใต้ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
1.ความเป็นเลิศทางวิชาการ
– การมีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นในด้านปริมาณและคุณภาพ และมีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสอดคล้องตามความต้องการของสังคม
2.ความเป็นสากล
– การมีมาตรฐานทางวิชาการ และการบริหารที่เป็นสากลเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีหลักสูตรนานาชาติและนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษา และมีความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
3.ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
– การมีระบบการบริหารที่คล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการวางแผนและการตัดสินใจ

พันธกิจ การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาร่วม ที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และวิจัยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล