“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561

เกี่ยวกับ มข.

“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

กำหนดการ
“ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปีพุทธศักราช 2561
ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
——————————-
13.00 น. แขกผู้มีเกียรติและผู้ได้รับรางวัลพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์
– ลงทะเบียน innovationforum2012.com
13.30 น. วีดิทัศน์เชิดชูเกียรติ
13.35 น. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน
13.40 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน
13.50 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี
14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และอธิการบดี มอบรางวัล