คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะที่เปิดสอน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์: http://ag.kku.ac.th/ หรือ http://ag2.kku.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์: 043-202360
โทรสาร : 043-202361

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะเกษตรศาสตร์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก่อตั้งพร้อมกับการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช 2507

คณะเกษตรศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นคณะวิชาทางการเกษตรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และการบริหารที่มีธรรมาภิบาล

ผลงานโดดเด่นของคณะเกษตรศาสตร์ คือ สร้างนวัตกรรมพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ เป็นประโยชน์แก่ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะเกษตรศาสตร์ คือ รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยระดับดีเลิศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 และ2553

สาขาวิชา

  • ภาควิชาประมง
  • ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
  • ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
  • ภาควิชาสัตวศาสตร์
  • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร