คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีทำ MOU กับ SLU ประเทศสวีเดน

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

28 พฤษภาคม 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน

เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ulf Magnusson ผู้บริหารจาก The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, The Swedish University of Agricultural Sciences (VMSLU) และ Dr.Joseph Jarhult จาก Uppsala University ประเทศสวีเดน

เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ The Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, The Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Prof.Dr.Ulf Magnusson ผู้แทนคณบดีจาก VMSLU เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ด้วย

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือต่อเนื่องครั้งที่ 4 หลังจากบันทึกข้อตกลงฉบับล่าสุดได้ครบกำหนดลงในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตามในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์จากคณะฯได้สำเร็จการศึกษาจากระดับปริญญาโทและเอก จาก VMSLU เป็นจำนวนหลายท่านซึ่งทั้งสองสถาบันได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยร่วมกันและการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นหลักและบันทึกข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม โดยมีกำหนดเวลา 5 ปีโดยทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านสัตวแพทยศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพการสัตวแพทย์ พัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตสัตว์และคนไปพร้อมกันและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต