คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะที่เปิดสอน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บไซต์ : http://arch.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-362-046
โทรสาร : 043-362-047

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงลงพระปรมาภิไธยจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ที่ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสถาปนิกทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์คณะไว้ว่า “สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบ สร้างสรรค์ นวัตกรรม ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี ท้องถิ่น ลุ่มน้ำโขง อาเซียน

ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ

 • พ.ศ. 2540 ได้รับพระราชทานโล่และประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านสถาปัตยกรรมไทย จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์ มรดกไทย จัดโดย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย
 • พ.ศ. 2543 ได้รับพระราชทานกิติบัตรองค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในนิทรรศการ “สถาปนิก 42” จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2552 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นผลงานแนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปีการศึกษา 2552 ด้านการผลิตบัณฑิต จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในปีการศึกษา 2552 สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากโครงการบรูณาการเรียนและการบริการวิชาการ คือโครงการการพัฒนาชุมชนแออัดในตัวเมืองขอนแก่น แบบบูรณาการ และโครงการการสำรวจรังวัดมรดก สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ VERNADOC


 • คณะมีการเรียนการสอนดังนี้

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  ระดับปริญญาเอก
  1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ระดับปริญญาโท
  1.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร
  3.หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง

  ระดับปริญญาตรี
  1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

   สาขาวิชาการออกแบบ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)