คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะที่เปิดสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ : http://www.en.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์กลาง) : 043-362145-6
โทรสาร : 043-362-087, หรือ 043-362-142

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกของประเทศที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีโท และระดับปริญญาตรีเอก เน้นเรื่องการรักษามาตรฐานการสอนและการพัฒนาคุณภาพการผลิตวิศวกร มีการบริการด้านการวิจัย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน เครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และการสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงและการสื่อสารแบบไร้สาย มีการบริการวิชาการ ด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน โลจิสติกส์ การพัฒนาแหล่งน้ำ การทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย และการสอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันผลิตวิศวกรชั้นนำของประเทศ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ กอปรด้วย วิทยา จริยา และความรับผิดชอบต่อสังคม การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาชีพวิศวกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศโดยรวม โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร คือ อดทน มุ่งมั่น ขยัน ก้าวทันเทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง ซื่อสัตย์ เสียสละ และรับผิดชอบต่อสังคม

ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ
1. วิศวกรรมสาร มข. มี Impact Factors เป็นอันดับ 2 ของวารสารคณะวิศวฯ ทั่วประเทศ จัดอับดับโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. วิศวกรรมสาร มข. ได้รับการยอมรับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ว่าเป็นวารสารที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเทียบเท่าวารสารระดับชาติ
3. วิศวฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 28 คณะ/หน่วยงาน จาก 18 สถาบันการศึกษา ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระบบ ENMIS) ที่ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
5. ระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระบบ ENPMS) จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

สาขาวิชา
» ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
» ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
» ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
» ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
» ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
» ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
» ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
» ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า