คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะที่เปิดสอน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Website : http://nu.kku.ac.th
Phone: 0-4320-2407
Fax: 0-4334-8301

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ลงนามประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2514 ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส่วนราชการเพิ่มขึ้นอีกคณะหนึ่งคือ “ คณะพยาบาลศาสตร์ ” นับเป็นคณะ ลำดับที่ 4 ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนับว่าเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาในคณะ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2514 จำนวน 58 คน เพื่อตอบสนองต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนบุคลากรทางการพยาบาลและเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิชาการพยาบาล ในสาขาต่างๆ ตลอดจนการศึกษาวิจัยปัญหาทางการพยาบาลสุขภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาอนามัยของประชาชนในภูมิภาคนี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิสัยทัศน์
คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำแห่งเอเซีย มุ่งสร้างคุณค่าคุณธรรมและคุณภาพของทรัพย์กรมนุษย์มีการบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล นำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะของสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มีพันธกิจที่ครอบคลุม 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลที่มีคุณภาพที่ประกอบด้วย วิทยา จริยา ปัญญา ด้านการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาลและทางสุขภาพอนามัยให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคมและชุมชนทุกระดับและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป จากพันธกิจทั้ง 4 ด้านดังกล่าวสามารถสรุปเป็นพันธกิจ ที่สำคัญ 3 ส. ซึ่งสามารถขยายความให้ชัดเจนขึ้นดังนี้คือ”สร้างคน- สร้างองค์ความรู้-สร้างสรรค์สังคม “