คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย)

คณะที่เปิดสอน

วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้นำความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ”

คำอธิบายวิสัยทัศน์คณะบริหารธุรกิจ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในสภาพแวดล้อมสีเขียว ที่เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับโลกไปสู่การสร้างความรู้และจิตวิญญาณด้านการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีนวัตกรรม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชุมชนในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ
1) การผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจ
2) การวิจัยที่มุ่งaเน้นการสร้างเครือข่ายระดับโลกและการสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดทางวิชาการแก่ชุมชน
3) การให้บริการวิชาการทางด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้าง เศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เอกลักษณ์
คณะบริหารธุรกิจมุ่งสร้างเอกลักษณ์องค์กรที่เกิดจากการทำงานภายในคณะทั้งบุคลากรระดับสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อให้องค์กรมีลักษณะดังนี้
“คณะบริหารธุรกิจเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

อัตลักษณ์
คณะบริหารธุรกิจมุ่งสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตของคณะที่มีลักษณะดังนี
“บัณฑิตมีจริยธรรม ชำนาญวิชาชีพ ดำรงชีพด้วยสติปัญญา”

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ได้อนุมัติโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคอย่างมีคุณภาพ โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคายได้บรรจุเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ตามนโยบายกระจายความเจริญและโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคของรัฐบาล

ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการบริหารจัดการในรูปแบบวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ จังหวัดหนองคาย ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย” โดยมี การแบ่งหน่วยการเรียนการสอนในรูปแบบสาขาวิชาจำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการเงิน และสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การเงิน จำนวน 18 คน และเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20 คน ในปีพ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ทำการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มเติมในปีต่อมา

ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเป็นรูปแบบสายวิชา โดยได้ทำการรวมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มสายวิชา และได้ทำการจัดตั้งเป็นสายวิชา บริหารธุรกิจและการจัดการและได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่าง ประเทศอีกหนึ่งหลักสูตร

ในปี พ.ศ. 2550 สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เปิดสอนนักศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ในปี พ.ศ. 2553 สายวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และระดับ ปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยสายวิชาบริหารธุรกิจ ได้ลงนามความตกลงร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้ปรับโครงสร้างการบริหารจากเดิมในรูปแบบสายวิชาเป็นการบริหารจัดการแบบคณะวิชา และได้จัดตั้งเป็นคณะบริหารธุรกิจตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับ ภายใต้สำนักงานอธิการบดีเพื่อให้เกิดการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม โดยคณะบริหารธุรกิจมีพันธกิจที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของผลปฏิบัติงานใน 4 ประการ ประกอบด้วยการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในปี พ.ศ. 2556 คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมเพื่อ SEMS ในภูมิภาคอาเซียน” (CEISDA) ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานภายในของคณะที่ช่วยในการบูรณาการด้านการเรียนการ สอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชนของคณะเข้าร่วมกัน

ในปี พ.ศ. 2557 คณะบริหารธุรกิจได้จัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ” (TCEE) ที่เป็นหน่วยงานภายในของคณะที่จะเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศให้กับผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะ

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ โรงแรมและการท่องเที่ยว (3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (4) บัญชีบัณฑิต (5) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 1 หลักสูตรได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

ติดต่อ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699