คณบดี COLA KKUพบปะ นศ.พร้อมเติมทักษะการนำเสนอผลงานจากรายวิชาสหกิจศึกษา

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

คณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU พบนักศึกษาระดับปริญญาตรี สร้างกลไกผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานจากรายวิชาสหกิจศึกษา 24thminute.com

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ให้ความสำคัญกับรายวิชาสหกิจศึกษา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตเป็นอย่างมาก และเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ช่วยให้การผลิตบัณฑิตบรรลุตาม วัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และด้วย สหกิจศึกษานอกจากจะสร้างบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการตลาดงาน ยังสร้างนักศึกษาสหกิจศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ให้สัมผัสกับโลกความเป็นจริงในภาคการทำงาน เสริมสร้างจุดแข็งระหว่างทฤษฎี และช่องว่างในห้องเรียนกับโลกของความเป็นจริง

“สหกิจศึกษา” จึงเป็นกลไกหนึ่งของการเรียนการสอนของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงปิดช่องว่างระหว่างโลกของการทำงานและห้องเรียนได้อย่างลงตัว และเปิดให้นายจ้างเห็นความสามารถของนักศึกษา นักศึกษาเองก็สามารถเห็นธรรมาภิบาลของบริษัท จึงเป็นการนำ Supply กับ Demand มาเข้าด้วยกัน ปัจจุบันสหกิจศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้ข้ามพ้นพรมแดนออกไป ยังประเทศข้างเคียง ซึ่งถือเป็นโอกาสให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ และก้าวไปข้างหน้า พร้อมเป็นบัณฑิต ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และตรงต่อความมุ่งหวังของสังคม ดั่งอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า Servant Leadership ผู้นำในการรับใช้สังคม

ดังนั้น ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้เดินทางไปที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น เพื่อพบปะพูดคุย กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง ในกิจกรรม “การนำเสนองานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560” โดยมีใจความโดยสังเขปดังนี้ “ วิทยาลัยฯ พร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมของนักศึกษาที่มีส่วนเติมเต็มทักษะชีวิต และในวันนี้ คือการนำเสนอผลงานที่ นักศึกษา ชั้นปีที่4 จากทั้ง 3สาขา ได้ลงมือทำในรายวิชาสหกิจศึกษา และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน ซึ่งนักศึกษาไม่เพียงแต่จะได้การเสริมทักษะในการนำเสนอ และเสริมบุคลิกภาพ แต่ในช่วงเย็น วิทยาลัยฯ ยังได้เสริมกิจกรรมพิเศษ ในเรื่องของ ทักษะการเข้าสังคม เรื่อง “มารยาทบนโต๊ะอาหาร” ท่ามกลางบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบ European Set เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน อาทิ การใช้ช้อน-ส้อม (มีด) ตามลำดับให้ถูกต้อง การระมัดระวังกริยาบนโต๊ะอาหาร และรักษาความเร็ว ด้วย”