การนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก, เกี่ยวกับ มข.

7 พฤษภาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 3202, 3203 และ 3306 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้มีโครงการนำเสนอรายงานผลการฝึกงานโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประมาณ 20 คน และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 81 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้นำเสนอผลการฝึกงานในรูปแบบของโครงงานที่ได้ดำเนินการในช่วงของการออกฝึกสหกิจศึกษาในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และยังเป็นการบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกอาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ รับฟังปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไปในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาได้มีสถานประกอบการต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ถึง 41 หน่วยงาน 24thminute.com